logo

Do V FESTIVALU CABRIO POLAND:

Regulamin

 
 
 
 

Regulamin dla Wystawców

Strefa EXPO V Międzynarodowego FESTIVALU CABRIO POLAND 2020

1 - 2 sierpnia 2020 r.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej „Wystawca”) podczas Strefy Expo V Międzynarodowego FESTIVALU CABRIO POLAND 2020 (dalej „Expo”).

§ 2

Organizatorem Expo jest FUNDACJA CABRIO POLAND. , z siedzibą w Poznaniu (61 - 457), przy ul. 28 czerwca 1956 nr 406 lok. 2.28 (NIP:783178468, REGON:380794050 wpisana – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739746

 (dalej „Organizator”).

II. Termin i miejsce wystawy

§ 3

Strefa Expo będzie funkcjonowała 1 - 2 sierpnia 2020 roku w ramach IV Międzynarodowego FESTIVAL CABRIO POLAND 2020.

§ 4

Miejscem Expo jest przestrzeń w strefie CABRIO POLAND 

§ 5

Expo będzie udostępnione dla osób zwiedzających w godzinach:

1 sierpnia 2020 r. – 12: 00 – 20: 00

2 sierpnia 2020 r. – 10:00 – 18: 00

§ 6 

Wystawca zobowiązuje się stawić podczas montażu, zatowarowania i demontażu stoisk, które odbędą się w dniach i godzinach podanych przez Organizatora (tj. w dniach funkcjonowania Expo wymienionych w §5). Zatowarowanie i gotowość stoisk pod rygorem braku dopuszczenia do wystawy muszą być zakończone minimum na godzinę przed otwarciem Biura V Międzynarodowego FESTIVALU CABRIO POLAND 2020 dla uczestników V Międzynarodowego FESTIVALU CABRIO POLAND 2020 oraz zwiedzających. 

§ 7

Wystawca jest zobowiązany do stawienia się/opuszczenia stoiska w kolejności oraz czasie podanym przez Organizatora w scenariuszu montaży/demontaży, przesłanym wystawcy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

III. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa dla Wystawców

§ 8

Zgłoszenie uczestnictwa podczas Expo dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej V Międzynarodowego FESTIVALU CABRIO POLAND 2020 pod adresem www.cabriop oland.com w zakładce: Expo

§ 9

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją post anowień niniejszego Regulaminu.

§ 10

Ostateczny termin zapisów do uczestnictwa w Expo upływa 15.07.2020r.

§11

Odpowiedź Organizatora nastąpi najpóźniej 20.07.2020 r. O przydziale powierzchni i/lub stoiska na terenie Expo, bądź odmowie, Organizator poi nformuje Wystawcę drogą mailową, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.

§ 12

Warunkiem uczestnictwa w Expo, jest uiszczenie opłaty za wynajem stoiska, zgodnie z jego wielkością i specyfikacją, oraz dodatkową indywidualną ochronę, w nieprzekraczalnym terminie 22.07.2020 r. Numer konta zostanie podany drogą mailową po decyzji Organizatora o zaakceptowani u udziału Wystawcy w imprezie.

§ 13

W przypadku posiadania własnego stoiska, na którego wykorzystanie podczas Expo zgodę wyrazi Organizator, Wy stawca ponosi jedynie koszty za wynajem przestrzeni bez dodatkowej zabudowy. Cennik wynajmu przestrzeni znajduje się w Rozdz. V § 19.

§ 14

Organizator ma prawo do selektywnego wyboru zgłoszeń Wystawców i odmowy uczestnictwa bez podania przyczyn. Zgłoszenia będą weryfikowane według rodzaju ekspozycji oraz asortymentu, zapotrzebowania na powierzchnię stoiska i zapotrzebowania na prąd oraz innych informacji wymaganych w zgłoszeniu.

 

IV. Odwołanie uczestnictwa

§ 16

Odwołanie uczestnictwa w Expo przez Wystawcę następuje poprzez kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Koordynatorem Expo, po zatwierdzeniu tej decyzji.

§ 17

Odwołanie uczestnictwa po terminie uiszczania kwoty za wynajem przestrzeni lub dodatkową zabudowę skutkuje utratą uiszczonej opłaty.

V. Najem powierzchni wystawienniczej

§ 18

Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej (stoiska) określając w formularzu zgłoszeniowym wielkość wynajmowanej powierzchni. Wystawca nie wybiera konkretnej lokalizacji stoiska. Stoiska rozmieszczone będą trenie Wągrowca ul. Kościuszki, mieszczącym się , w Strefie Expo CABRIO POLAND 2020 .

§ 19

Za wynajem przestrzeni Expo Organizator pobiera opłatę w wysokości 149 zł netto za każdy metr kwadratowy udostępniony Wystawcy. Organizacja dodatkowej zabudowy stoiska stanowić będzie oddzielną, dodatkową wycenę, która zostanie przesłana Wystawcy po dokładnym określeniu zapotrzebowania. Zapotrzebowanie Wystawca będzie mógł określić na podstawie katalogu dodatkowej zabudowy znajdującym się na stronie www.cabriopoland.com

§ 20

Na koszt wynajmu przestrzeni Expo bez dodatkowej zabudowy składają się: usługa wynajmu przestrzeni, pobór prądu, ochrona stoiska na czas Expo, parking techniczny dlamaksimum jednego pojazdu Wystawcy oraz serwis sprzątający w trakcie Expo i po jego zakończeniu.

VI. Zasady użytkowania stoiska

§ 21

Prawo do reklamowania swojego stoiska obowiązuje jedynie w jego granicach po wcześniejszym ustaleniu elementów ekspozycji z  koordynatorem Expo. Oferta stoiska wystawcy nie może naruszać regulacji prawa polskiego.

§ 22

Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje stoisko oraz wszelkie przedmioty znajdujące się na nim i w jego najbliższym otoczeniu.

§ 23

Organizator może nakazać Wystawcy usunięcie ze stoiska lub jego otoczenia niebezpiecznych przedmiotów.

§ 24

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty pozostawione na stoisku oraz szkody w imieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie.

§ 25

Wystawca nie jest uprawniony do pod najmowania lub oddawania do bezpłatnego lub płatnego użytkowania całości lub części wynajmowanego stoiska.

VII. Montaże, de montaże i zatowarowanie stoiska

§ 26

Wszelkie koszty związane z montażem i demontażem dodatkowej zabudowy stoiska ponosi Organizator. Zatowarowanie pozostaje w gestii Wystawcy.

§ 27

Wszelkie dodatkowe instalacje, uzgodnione uprzednio z Organizatorem, Wystawca wykonuje na stoisku samodzielnie i na własny koszt.

§ 28

Montaż, demontaż oraz zatowarowanie stoisk może się odbywać tylko w wyznaczonych przez Organizatora godzinach. Dokładne informacje dotyczące montaży i demontaży oraz zatowarowania stoisk zostaną przesłane wystawcom najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem targów.

§ 29

W dniu odbywania targów Wystawcy mogą przebywać na terenie Expo do 3 godzin przed otwarciem dla zwiedzających i do 2 godzin po ich zamknięciu.

§ 30

Opuszczenie przez Wystawcę terenu Expo po zakończeniu imprezy jest możliwe po oddaniu stoiska z zabudową dodatkową oraz przestrzeni w stanie identycznym jak zostało prz ekazane Wystawcy.

§ 31

Wywóz przedmiotów lub demontaż stoiska przed zakończeniem Expo jest zabroniony.  

VIII. Przepisy porządkowe

§ 32

Wystawca winien niezwłocznie poinformować Organizatora o zakłóceniach porządku na terenie targów lub o innych niebezpiec znych sytuacjach, które mogą mieć miejsce. 

§ 33

Zaopatrzenie stoiska w prąd i pozostałe media będzie odbywało się na podstawie zgłoszonego wcześniej Organizatorowi zapotrzebowania. Podłączenie będzie wykonywane przez elektryków z uprawnieniami, działających z ramienia Organizatora.

§ 34

Wystawców obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z prowizorycznej instalacji elektrycznej, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz wyjść i dróg ewakuacyjnych.

§ 35

Teren Expo będzie chroniony w czasie trwania targów, montaży i demontaży, a także w godzinach zamknięcia dla zwiedzających.

§ 36

Organizator umożliwi Wystawcy zamówienie indywidualnej ochrony stoiska. Indywidualna ochrona będzie płatna dodatkowo.

§ 37

Nie ma możliwości zapewnienia własnej ochrony stoiska w czasie określonym w § 35.

§ 38

Pod groźbą wydalenia Wystawcy z Expo zabrania się sprzedaży i promocji z nieoznakowanych pudeł kartonowych. W miejscu stoiska pudła kartonowe nie mogą pozostawać na widoku.

§ 39

Podczas Expo pod groźbą wydalenia Wystawcy obowiązuje zakaz rozdawania ulotek oraz innych gadżetów promocyjnych, nie ustalonych uprzednio z Organizatorem.

IX. Odwołania

§ 40

Rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie należy do kompetencji Organizatora. 

§ 41

Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania Regulaminu, będą rozstrzygane przez wł aściwe polskie sądy powszechne.

§ 42

Istnieje możliwość odwołania od decyzji organizatora. Odwołanie należy przesłać na adres: expo@cabriopoland.com w ciągu tygodnia od otrzymania decyzji.

X. Postanowienia końcowe

§ 43

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, częściowego zamknięcia lub czasowego skrócenia terminu odbywania się targów, wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym przypadku nie przysługuje zwrot lub zmniejszenie wniesionej uprzednio opłaty.

§ 44

W przypadku odwołania Expo z winy Organizatora, Wystawca otrzymuje pełny zwrot kosztów poniesionych za wynajem stoiska oraz ochrony.

§ 45

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 46

W sprawach nieuregulowanych w Umowie uczestnictwa i niniejszym Regulaminie zastosowanie m ają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 47

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będzie informował Wystawców drogą mailową. 

 

Partnerzy